مناظر طبیعی شهر نقنه

Naghneh Iran

Naghneh Iran

 نقنه Naghneh

 کشتي شکست خورده طوفان کربلا --- در خاک و خون طپيده ميدان کربلا
 گر چشم روزگار برو زار مي‏گريست --- خون مي‏گذشت از سر ايوان کربلا
 نگرفت دست دهر گلابي به غير اشک --- زآن گل که شد شکفته به بستان کربلا
 از آب هم مضايقه کردند کوفيان --- خوش داشتند حرمت مهمان کربلا
 بودند ديو و دد همه سيراب و مي‏مکيد --- خاتم ز قحط آب سليمان کربلا
 زان تشنگان هنوز به عيوق مي‏رسد --- فرياد العطش ز بيابان کربلا
 آه از دمي که لشگر اعدا نکرد شرم --- کردند رو به خيمه سلطان کربلا
 آن دم فلک بر آتش غيرت سپند شد --- کز خوف خصم در حرم افغان بلند شد

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh

 نقنه Naghneh